Hotel JAL City Kannai Yokohama

72 Yamashita Cho Naka Ku
Yokohama
Japan