Jade Emperor Hotel

74 Yuhuangshan Road
Hangzhou
China