Guang Shen Hotel

Guang Shen Bldg, 2023 Shen Nan Dong Rd
Shenzhen
China