PETREL HOTEL LUXURY

1 Yang Zi Jiang Nan Road
Taizhou
China