Hotel Mela

120 W 44th St
New York
New York
United States