Arcadia Plaza Hotel

1, Posmitniy str
Odessa
Ukraine