ZHONGJING GRAND HOTEL

176 ZHONGSHAN ROAD M
Shijiazhuan
China