CHANG AN HOTEL SHENGZHEN

1133 EAST SHENNAN ROAD
SHENGZHEN
China