ELITE HOTEL

Usuf Khos Hojib St 75-10
TASHKENT
Uzbekistan