JIN QUAN HOTEL LIJING

Shangri-La Avenue
Lijiang
China