HONG QIAO RESORT HOTEL

3 Longjing Road
Hangzhou
China