GARDEN INTERNATIONAL HOTEL

56 Jiangyang Zhong Road
Yangzhou
China