XINXIANG INTERNATIONAL HOTEL

461 Jin Sui Avenue
Xinxiang
China