GUANGZHOU ORIENTAL SILK HOTEL

No. 752 Dongfeng Road E
Guabgzhou
China