ZHONG TIAN BUSINESS HOTEL

62 Ji Da Jingshan Road
Zhuhai
China