JIN JIANG FLOWER HOTEL

1 Zhonghua Road South
Guiyang
China