NOVOROSSIYSK HOTEL

Isaeva 2
Novorossiysk
Russian Federation