JIN JIANG JING GANG SHAN HOTEL

41 Hongjun Road North
Jin Gang Shan
China