SHANGHAI XIANGMIHU HOTEL

500 Wuzhong Road
Shanghai
China