CenterHotel Plaza

Adalstraeti 4
Reykjavik
Iceland