UP EAST INTERNATIONAL HOTEL

1 Jia Shi Fo Ying
Beijing
China