Guang Sha Hotel

Konggang Rd.3 march with Konggang Rd. 4
Guangzhou
China