YI HE HOTEL

Yi He villige Tong Tai Lu
Guangzhou
China