Atrium Inn

425 S Main St
High Point
North Carolina
United States