Podol Plaza Hotel

7a Konstantinovskaya St
Kiev
Ukraine