Sunrise Nhatrang Beach Hotel & Spa

12 Tran Phu Blvd
Nha Trang
Viet Nam