Beijing Zhong'an Hotel

6 Kuijiachang Hutong, Beijing Railway
Beijing
China