HUAXIA BUSINESS HOTEL

935 XIAHE ROAD
Xiamen
China