SHANGHAI SHEN GARDEN HOTEL

NO 567 SOUTH XIZANG ROAD
Shanghai
China