GOLDEN HOTEL

666 Yanling Mid Road
Changzhou
China