XIN HUI HOTEL SHANGHAI

1001 Tian Yue Qiao Road
Shanghai
China