JIN JIANG TIAN CHENG HOTEL

585 Xu Jia Hui Road
Shanghai
China