Hotel Monterey Sapporo

Higashi 1-3 Kita 4 Jyo Chuo-ku
Sapporo
Japan