WAN XING HOTEL BEI NING ROAD

42-1 Bei Ning Street
Nanning
China