ZENG CHENG GRAND HOTEL GUANGZHO

Zeng Cheng Avenue
Guangzhou
China