JIN YE HOTEL FUZHOU

378 Hua Lin Road
Fuzhou
China