SUPER 8 FUZHOU YA TAI

755 FU XIA ROAD
Fuzhou
China