Rambler Oasis Hotel

Hotel 1, No. 1 Tsing Yi Road
Tsing Yi
Hong Kong