GUANGDONG DASHA HOTEL

Close to Province Government
Guangzhou
China