GARDEN VIEW INTERNATIONAL HOTEL

East Gan Qian Street
Suzhou
China