ZHENGDA NEW CENTURY HOTEL QING

No 8 Xindajie Qintian
Lishui
China