CHUANG YE BUSINESS HOTEL

8 128 Nong Yan An East Road
Shanghai
China