ZHENGHANG BUSINESS HOTEL

15 858 Nong Wan Hang Du Road
Shanghai
China