HUA CHEN BUSINESS HOTEL

15 Jia Xiju South Street
BEIJING
China