QIANBAIDU BUSINESS HOTEL

30 786 Nong Pusan Road
Shanghai
China