City Hotel Mercator

Mercatorstrasse 38
Frankfurt
Germany