ZHONGSHAN TIANHONG HOTEL

2 SHA XI NAN ROAD
ZHONGSHAN
China