XINHANGLV AIRPORT BUSINESS HOTE

6 Tianzhu Zhong Street
Beijing
China