Zhejiang Xizi Hotel

37 Nanshan Road
Hangzhou
China