PARKYARD HOTEL SHANGHAI

699 Bi Bo Road
Shanghai
China